Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1. ΚΟΣΜΑΣ & ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ & ΘΕΟΔΟΤΗ ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.

ΚΟΣΜΑΣ & ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

& ΘΕΟΔΟΤΗ ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΩΝ

ΕΓΚΩΜΙΑ

(ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀεράκη)ΣΤΑΣΙΣ Α΄

Ἦχος πλ. Α΄. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ. Ἀκροστιχίς κατ’ ἀλφάβητον.

Ἀριστεῖς Κυρίου, ἰατροὶ θαυμαστοί, ἀνεδείχθησαν ὡς τέκνα θεόφρονα, Θεοδότης τῆς Ἁγίας καὶ κλεινῆς.

Βίου θείου ὄντως, ἐρασθέντες Χριστοῦ, οἱ Ἀνάργυροι τὴν πίστιν ἐβίωσας, Θεοδότης τῆς μητρὸς ταῖς συμβουλαῖς.

Γεωργοὶ ἀγάπης, ἐν ψυχαῖς ἀδελφῶν, Βασιλείας Οὐρανῶν σπόρον ἔσπειρον, καὶ ζωῆς αἰωνιζούσης ἐν Σιών.

Δεδεγμένοι χάριν, ἰαμάτων Χριστοῦ, ὡς κρουνοὶ τὰς θεραπείας παρέχουσιν, οἱ Ἀνάργυροι τοῖς πάσχουσι δεινῶς.

Ἐπεζήτουν ὄντως, ἀμοιβὴν θεϊκήν, τὸν Χριστὸν τοὺς ἰωμένους ὁμολογεῖν, καὶ κηρύττειν Ἰησοῦν ὡς ἰατρόν.

Ζηλωτὰς ἡ μήτηρ, τοὺς υἱοὺς ἐν Χριστῷ, ἐξεπαίδευσεν ἐνθέῳ φρονήματι, ὁδηγήσασα αὐτοὺς εἰς οὐρανούς.

Ἡ θυσία πάντων, ὑλικῶν ἀγαθῶν, Ἀναργύρους τοὺς Ἁγίους ἀνέδειξε, πολυῤῥύτων τε ἰάσεων κρουνούς.

Θεῖον πόθον ἔχων, ὁ Κοσμᾶς ὀ κλεινός, τὰ ἐπίκηρα τοῦ κόσμου κατέλιπε, σὺν τῷ θείῳ αὐταδέλφῳ ἐν Χριστῷ.

Ἰσχυρῶς διδάσκει, ἡ ἁγία ζωή, Ἀναργύρων τοὺς πιστοὺς τὸ φιλάνθρωπον, καὶ ἐλπίδα πρὸς Χριστὸν τὸν λυτρωτήν.

Κραταιῶς οἱ δύο, τῶν δαιμόνων πληθύν, ἐκδιώκουσιν ἐν Πνεύματι χάριτος, καὶ δοξάζουσι Τριάδος τὴν ἀρχήν.

Λαμπρυνθέντες ὄντως, τῷ φωτὶ τοῦ Χριστοῦ, τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας στηρίζουσιν, οἱ Ἀνάργυροι ἐν θαύμασι πολλοῖς.

Μεγαλύνει Λόγον, θαυμαστῶς ἡ δυάς, Ἀναργύρων παραλύτους ἐγείρουσα, ἐν ὀνόματι Χριστοῦ τοῦ Λυτρωτοῦ.

Νεκρωθέντες κόσμῳ, τῇ δυνάμει Θεοῦ, οἱ Ἀνάργυροι Χριστὸν ἐνεδύσαντο, Ὃν ἐκήρυττον σημείοις θαυμαστοῖς.

Ξενωθέντες βίου, κοσμικοῦ οἱ σεπτοί, ἀναργύρως ἀσθενεῖς ἐθεράπευον, ὁδηγοῦντες εἰς Χριστὸν τὸν λυτρωτήν.

Οἱ ἀλγοῦντες νόσοις, τὰς ὑμῶν πρὸς Θεόν, ἱκεσίαις ἐξαιτούμενοι Ἅγιοι, θεραπεύονται Ἀνάργυροι εὐθύς.

Πεποιθότες θεῖοι, εἰς Χριστὸν τὸν Θεόν, ἀπηρνήθητε τοῦ κόσμου παράκλησιν, ἐκζητοῦντες Παραδείσου τὴν τρυφήν.

Ῥῶσιν τοῖς αἰτοῦσιν, Θεοδότης υἱοί, μετ’ ἀγάπης ἀνιάτοις διδόασι, φανεροῦντες, τῆς Τριάδος τὴν ἰσχύν.

Σὺ δυὰς ἁγία, Ἀναργύρων Χριστῷ, διηκόνησας ἐν βίῳ παρέχουσα, θείῳ Πνεύματι ἰάσεις τοῖς πιστοῖς.

Τὴν ζωὴν Ἁγίων, Ἀναργύρων δυάς, ἐμιμήθη ὑπὲρ λόγον ἐν χάριτι, ἀναπαύουσα ἐν θαύμασι πολλοῖς.

Ὑπακούσατέ μου, δεομένου πιστῶς, παμμακάριστοι Ἀνάργυροι σπεύδοντες, ἱκετεῦσαι νῦν τὸν Λόγον δι’ ἐμέ.

Φῶς Χριστοῦ ἐκπέμπει, Ἀναργύρων δυάς, καταυγάζουσα πιστῶν τὴν διάνοιαν, καὶ στηρίζουσα ἐν πίστει ἀκλινεῖ.

Χάριν ἔχεις μῆτερ, Θεοδότη κλεινή, ὁδηγήσασα σὰ τέκνα πρὸς Κύριον, Ὃς ἀνέδειξεν αὐτοὺς θαυματουργούς.

Δόξα. Τριαδικόν.

Ψαλμικῶς Τριάδα, ἀνυμνοῦμεν πιστῶς, τὸν Πατέρα σὺν Υἱῷ καὶ τῷ Πνεύματι, τὴν Μονάδα κατ’ οὐσίαν καὶ ἀρχήν.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὦ Θεοκυῆτορ, τοὺς πιστοὺς ὑμνητάς, τοῦ Υἱοῦ Σου τῇ Σῇ σκέπῃ διάσωσον, Ἀναργύρων ἱκεσίαις καὶ λιταῖς.

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον.

Ἀριστεῖς Κυρίου, ἰατροὶ θαυμαστοί, ἀνεδείχθησαν ὡς τέκνα θεόφρονα, Θεοδότης τῆς Ἁγίας καὶ κλεινῆς.ΣΤΑΣΙΣ Β΄

Ἦχος πλ. Α΄. Ἄξιόν ἐστι. Ἀκροστιχίς κατ’ ἀλφάβητον.

Ἄξιόν ἐστι, μακαρίζειν θείους Ἀναργύρους, τέκνα Θεοδότης ἔμπλεα χάριτος, καὶ κρουνοὺς τῶν ἰαμάτων θαυμαστούς.

Βίον ἀρετῆς, Ἀναργύροις ἔδειξεν ἡ μήτηρ, ὃν μετ’ εὐλαβείας ὑπερηγάπησαν, καὶ ἐβίωσαν ὡς τέκνα εὐπειθῆ.

Γνώμην ἀγαθήν, καὶ καρδίαν καθαρὰν ἐν πίστει, ἔχοντες οἱ θεῖοι ὄντως Ἀνάργυροι, διηκόνησαν Χριστῷ ὡς ἰατροί.

Δόξαν τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἀνάργυροι ἐπῖποθοῦντες, πάντα τὰ τερπνὰ τοῦ κόσμου κατέλιπον, ἰατρεύοντες ἐν ζήλῳ ἀσθενεῖς.

Ἔχοντες Χριστόν, οἱ Ἀνάργυροι ἐν τῇ καρδίᾳ, ἀρετὰς Ἁγίων πάντων ἐκτήσαντι, γεγονότες ἀφομοίωμα αὐτῶν.

Ζήλῳ θεϊκῷ, οἱ Ἀνάργυροι τὰς τοῦ Κυρίου, ῥήσεις φιλανθρώπους πάσας ἐδέχθησαν, θεραπεύοντες νοσοῦντας δωρεάν.

Ἥλιον Χριστόν, καταυγάζοντα τοὺς Ἀναργύρους, μετὰ παῤῥησίας πᾶσιν ἐκήρυξαν, διὰ βίου καὶ ἀγάπης ἀληθοῦς.

Θεῖα ἀληθῶς, ἀνεδείχθησαν ἐν ταπεινώσει, τέκνα Θεοδότης ζήλῳ τοῦ Κτίσαντος, ἐν χαρᾷ διακονοῦντες ἀδελφοῖς.

Ἴσχυσε δυάς, τὸν σατᾶν διὰ Χριστοῦ νικῆσαι, καὶ πειραζομένους σῶσαι ἐν χάριτι, καὶ δωρήσασθαι τὴν λύσιν τῶν δεινῶν.

Κύριον Χριστόν, οἱ Ἀνάργυροι πᾶσιν ἀνθρώποις, μόνον Βασιλέα πάσης τῆς κτίσεως, καὶ Θεὸν κηρύττουσιν ἀληθινόν.

Λύουσι δεσμοῖς, οἱ Ἀνάργυροι τῶν ἀσθενούντων, δύναμιν Κυρίου ἐπικαλούμενοι, καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου Ἰησοῦ.

Μέγα ἀληθῶς, ἐπεδόθη ὄνομα τοῖς θείοις, τῶν θαυματουργῶν δυνάμει τοῦ Πνεύματος, Ἀναργύροις ἰατροῖς τοῖς θαυμαστοῖς.

Νέων ἰατρῶν, ὡς ὑπόδειγμα τῶν Ἀναργύρων, ἡ διακονία πᾶσι τοῖς πάσχουσιν, ἐπιδείκνυται πρὸς μίμησιν καὶ νῦν.

Ξένον ἀληθῶς, καὶ πανθαύμαστον τῶν Ἀναργύρων, ἔργον πᾶσι τοῖς αἰτοῦσιν θείαν ἀντίληψιν, καὶ τὴν χάριν τῆς ἰάσεως αὐτῶν.

Ὄντως τῶν φθαρτῶν, οἱ Ἀνάργυροι καταφρονοῦσι, καὶ ποθοῦσι ζήλῳ θεῖα καὶ ἄφθαρτα, καταπλήττοντες Ἀγγέλους καὶ βροτούς.

Παῦσατε παθῶν, τὰ σκιρτήματα τῶν προσελθόντων, τὴν σεπτὴν ὑμῶν τιμῆσαι πανήγυριν, ὦ Ἀνάργυροι πρεσβεύοντες Χριστῷ.

Ῥέει ὡς κρουνός, ἐξ Ἁγίων Ἀναργύρων χάρις, τὰς ἰάσεις πᾶσιν παρέχουσα, τοῖς προστρέχουσιν ἐν πίστει ἀληθεῖ.

Στήριξον ἡμᾶς, ὦ δυὰς Ἁγίων Ἀναργύρων, τοῦ ὑμνεῖν ἐν πίστει Λόγον Θεάνθρωπον, ἀγαπᾶν τε ἀληθῶς τοὺς ἀδελφούς.

Τήρησον δυάς, ἀνυμνοῦντας τὴν σὴν μνήμην πόθῳ, ἀσφαλεῖς ἐν βίῳ θείῳ τῆς χάριτος, καὶ ἐν πίστει ὀρθοδόξῳ ἀκραιφνεῖς.

Ὕμνους ταπεινούς, ὑμῖν ψάλλομεν τοῖς Ἀναργύροις, τοῖς ὑπὲρ Χριστοῦ ζωὴν ἀναλώσασι, καὶ νικήσασιν ἀρχαῖον πτερνιστήν.

Φύλαξον δυάς, ἐκ παγίδων τοῦ ἀντικειμένου, πάντας τοὺς τιμῶντας μνήμην σου ἔνθεον, μετ’ ᾠδῶν καὶ ἐγκωμίων ψαλμικῶν.

Χαίρετε σεπτοί, ἐστεμμένοι ἐκ Τριάδος ὄντως, ὅτι ἐν χαρᾷ συμψάλλετε ἅπασι, τοῖς Ἁγίοις Ἀναργύροις τὸν Χριστόν.

Δόξα. Τριαδικόν.

Ψάλλομεν πιστοί, τῇ Τριάδι Μονοκρατορίᾳ, ὕμνους σὺν Ἀγγέλοις πᾶσι καὶ Μάρτυσι, καὶ Ἁγίοις Ἀναργύροις σὺν μητρί.Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὤφθης ἀληθῶς, ἐν ἀγκάλαῖς φέρουσα τὸν Κτίστην, Ὃν ἀγεωργήτως Πνεύματι ἔτεκες, τὸν δωρήσαντα τὴν λύτρωσιν βροτοῖς.

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον.

Ἄξιόν ἐστι, μακαρίζειν θείους Ἀναργύρους, τέκνα Θεοδότης ἔμπλεα χάριτος, καὶ κρουνοὺς τῶν ἰαμάτων θαυμαστούς.

ΣΤΑΣΙΣ Γ΄

Ἦχος γ΄. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι. Ἀκροστιχίς κατ’ ἀλφάβητον.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, δυὰς τῶν Ἀναργύρων.

Βήματι Κύριου, ὑπὲρ τῶν ἀσθενούντων, δυὰς καθικετεύει.

Γένει τῷ βροτείῳ, παρέχει τὰς ἰάσεις, δυὰς τῶν Ἀναργύρων.

Δύναμις Κυρίου, Ἁγίους Ἀναργύρους, ἐνίσχυεν ἐν βίῳ.

Ἔχει Ἐκκλησία, κόσμον Ἀναργύρους, καὶ οἱ πιστοὶ προστάτας.

Ζῆλον Ἀναργύρων, Κύριε παράσχου, τοῖς πίστει Σὲ ὑμνοῦσιν.

Ἡράσθησαν Κυρίου, Ἀνάργυροι οἱ θεῖοι, ποθοῦντες σωτηρίαν.

Θείᾳ συνεργίᾳ, ἐτέλουν τὰς ἰάσεις, Ἀνάργυροι οἱ θεῖοι.

Ἰᾶται πᾶσαν νόσον, δυὰς τῶν Ἀναργύρων, πάντων τῶν προσιόντων.

Κηρύττομεν Ἁγίων, τὰ πλήθη τῶν θαυμάτων, ἐν ὕμνοις θεοδέκτοις.

Λαὸν τῆς Ἐκκλησίας, στηρίζει ἐν τῇ πίστει, δυὰς τῶν Ἀναργύρων.

Μῆτερ Θεοδότη, σὺν τέκνοις θεοφρόνοις, πρεσβεύσατε Κυρίῳ.

Νίκας δώρησαί μοι, δυὰς κατὰ δαιμόνων, λιταῖς σου πρὸς τὸν Κτίστην.

Ξήρανον τὸ ῥεῦμα, παθῶν τῶν τῆς ψυχῆς μου, δυὰς τῶν Ἀναργύρων.

Ὄμβρησον τὴν χάριν, ἰάσεων νοσοῦσιν, δυὰς τῶν Ἀναργύρων.

Ποίμνην καὶ ποιμένας, τῆς Ἐκκλησίας φρούρει, Κοσμᾶ σὺν αὐταδέλφῳ.

Ῥῦσαι ἐκ κινδύνων, ἡμᾶς τοὺς σὲ τιμῶντας, Δαμιανὲ τρισμάκαρ.

Σὺ τοῖς ἀσθενοῦσιν, τὴν χάριν σου παρέχεις, ὦ μῆτερ Θεοδότη.

Τάχυνον τοῦ σῶσαι, δυὰς τῶν Ἀναργύρων, τοὺς σὲ λαμπρῶς τιμῶντας.

Ὕμνοις θεοδέκτοις, τιμῶμέν σου τὴν μνήμην, δυὰς τῶν Ἀναργύρων.

Φώτισον καρδίας, τῶν σὲ ἐπευφημούντων, θεόφρον Θεοδότη.

Χριστὸν καὶ Ἐκκλησίαν, προβάλλεις ἐν τῷ κόσμῳ, δυὰς τῶν Ἀναργύρων.

Δόξα. Τριαδικόν.

Ψάλλομεν Τριάδος, τὸ ὄνομα τὸ θεῖον, ἐν πίστει καὶ ἀγάπη.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὦ Παρθενομῆτορ, Ἁγίων Ἀναργύρων, προσδέχου τὰς πρεσβείας.

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον.

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, δυὰς τῶν Ἀναργύρων.

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑἮχος πλ. Α΄. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε.

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τιμῆσαι Ἀναργύρους.

Τῶν Ἀγγέλων αἱ τάξεις, κατεπλάγησαν πᾶσαι, ὀρῶσαι Ἀναργύρων, τὸν ἀγῶνα ἐν Θεῷ, καὶ θαυμάτων τὴν πληθύν, χαίροντες λαμπρῶς, καὶ ἐνθέως λέγοντες· Ἀναργύρων χάριν πιστοὶ προσδέξασθε.Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τιμῆσαι Ἀναργύρους.

Μύρα θεῖα τοὺς ὕμνους, νῦν προσφέρωμεν πάντες, τοῖς σεπτοῖς Ἀναργύροις, κατιδόντες ἐν χαρᾷ, τῶν θαυμάτων τὴν χάριν, καὶ τὴν πρὸς Χριστόν, ἀληθῆ προσήλωσιν, καὶ τοῖς ἀσθενοῦσιν, ἀγάπην ἔνθεον.Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τιμῆσαι Ἀναργύρους.

Λέγεις μῆτερ τοῖς τέκνοις, τὸν Χριστὸν ὡς Σωτῆρα, ἀγαπήσατε πόθῳ, καὶ τὰ πλήθη ἀσθενῶν, ὡς λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ, δωρεὰν τὴν ἴασιν, ὡς Χριστὸς διδάσκει, τοῖς πᾶσι δίδοσθε.Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τιμῆσαι Ἀναργύρους.

Μυροφόροις προσῆλθον, τῶν πιστῶν αἱ χορεῖαι, τοῦ τιμῆσαι ἐν ὕμνοις, Ἀναργύρων τὴν ζωήν, καὶ τὴν μνήμην τὴν θείαν, καὶ τὴν τελευτήν, καὶ τὴν πρὸς Βασίλεια, τῆς ἁγίας δόξης, αὐτῶν τὴν εἴσοδον.Δόξα. Τριαδικόν.

Προσκυνοῦμεν Τριάδος, τὴν τρισήλιον δόξαν, καὶ σεπτὴν μοναρχίαν, εὐφημοῦμεν δὲ ταύτην, σὺν Ἁγίοις Ἀγγέλοις, κράζοντες σεπτῶς, ὕμνον τὸν τρισάγιον· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Κύριε.Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Θεὸν Λόγον τεκοῦσα, τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, ἐλυτρώσω Παρθένε, Ὃν ἱκέτευε Μῆτερ, ὑπὲρ γένους βροτείου, ὅπως ἐν χαρᾷ, ὡς Θεῷ λατρεύομεν, καὶ ἐν ἔργοις τιμῶμεν καὶ ᾄσμασιν.Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, δόξα Σοι ὁ Θεός. (γ΄)

1 Νοεμβρίου - Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι και θαυματουργοί

Ύμνοι Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού

Απολυτίκιον Αγίων Αναργύρων 1 Νοεμβρίου

Αγ.Αναργύρων Παρακλητικός Κανόνας

Παρακλητικός Κανόνας του Οσίου Δαυίδ,του Γέροντος

απολυτικιο οσιου δαυιδ του εν ευβοια 1 νοεμβριου

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι και θαυματουργοί


Ημερομηνία εορτής 01-11-2015

Βιογραφία
Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός κατάγονταν από την Ασία. Οι γονείς τους ήταν άριστο πρότυπο χριστιανών συζύγων.

Όταν η μητέρα τους Θεοδότη (βλέπε 2 Ιανουαρίου) έμεινε χήρα, αφιέρωσε κάθε προσπάθεια της στη χριστιανική ανατροφή των δυο παιδιών της, Κοσμά και Δαμιανού. Τους δύο αδελφούς διέκρινε μεγάλη ευφυΐα και επιμέλεια, γι' αυτό και σπούδασαν πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως, επιδόθηκαν στην ιατρική επιστήμη, την οποία εξασκούσαν σαν διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον. Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των φτωχών, χωρίς να παίρνουν χρήματα, γι' αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι. Πολλοί ασθενείς που θεραπεύθηκαν ήθελαν να τους ευχαριστήσουν. Αλλά αυτοί, δε δέχονταν τις ευχαριστίες και απαντούσαν με τον ορθό λόγο της Αγίας Γραφής: «Ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Αποκάλυψη Ιωάννου, ζ' 12). Δηλαδή, όλος ο ύμνος και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς, ανήκει στο Θεό μας, στους αιώνες των αιώνων.

Έτσι ταπεινά αφού διακόνησαν σε όλη τους τη ζωή τον πλησίον, πέθαναν ειρηνικά και ετάφησαν στην τοποθεσία Φερεμά.

Σημείωση: Για τα τρία διαφορετικά ζευγάρια «Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων» διαβάστε εδώ.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος πλ δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος, τὴ χειρουργία, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, σὺν Κοσμᾶ Δαμιανὲ οἱ Ἀνάργυροι, ὁ γὰρ Σωτὴρ ἰατροὺς ὑμᾶς ἔδειξεν, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ ἴασιν ὅθεν ρύσασθε, παθῶν δυσαλθῶν καὶ θλίψεων, τοὺς ποθῶ τῷ ναῷ ὑμῶν προστρέχοντας.

Κοντάκιον
Ἦχος β’.
Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, Ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι, ἀλλὰ τῇ ὑμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν πολεμίων τὰ θράση κατευνάσατε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασιν.

Ἕτερον Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐκ τῆς Ἀσίας ὥσπερ δύο ἀστέρες, ἐξανατείλαντες Ἀνάργυροι θεῖοι, τῇ οἰκουμένῃ λάμπετε θαυμάτων ταῖς αὐγαῖς, νόσους μὲν ἰώμενοι, καὶ δεινὰς καχεξίας, χάριν δὲ παρέχοντες, τοῖς πιστοῖς εὐρωστίας, Δαμιανὲ θεόφρον καὶ Κοσμᾶ, χειμαζομένων, λιμένες πανεύδιοι.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν.
Οὐρανόθεν θαυμάτων τὴν δωρεάν, παραδόξως λαβόντες παρὰ Χριστοῦ, πάντα θεραπεύετε, ἀενάως τὰ πάθη· ἐν ὑμῖν γὰρ ὤφθη, ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος, χορηγοῦσα θείων, ἰάσεων δύναμιν· ὅθεν καὶ ἀφθάρτων, ἀγαθῶν εὐπορίαν, τῇ πίστει ἐκτήσασθε, ἀναργύρῳ φρονήματι, Θεοφόροι Ἀνάργυροι, πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν.

Ὁ Οἶκος
Πάσης συνέσεως καὶ σοφίας ὑπέρκειται ὁ λόγος τῶν σοφῶν ἰατρῶν· τοῦ γὰρ Ὑψίστου χάριν λαβόντες, ἀοράτως τὴν ῥῶσιν δωροῦνται πᾶσιν· ὅθεν καμοί, διηγήσεως χάριν δεδώρηνται, ὑμνῆσαι ὡς θεοφόρους, εὐαρέστους Θεοῦ καὶ θεράποντας, ἰαμάτων πλήθη παρέχοντας· ἀλγηδόνων γὰρ πάντας λυτροῦνται, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασι.

Μεγαλυνάριον
Οἷά περ θεράποντες ἰατροί, ψυχῶν καὶ σωμάτων, ἀσθενείας ὀδυνηράς, ἰάσασθε τάχος, ἀρρήτῳ ἐπισκέψει, ἡμῶν θαυματοβρῦται, σοφοί Ἀνάργυροι. 

Όσιος Δαβίδ που ασκήτευε στην Εύβοια


Ημερομηνία εορτής 01-11-2015

Βιογραφία
Ο Όσιος Δαβίδ καταγόταν από το χωριό Γαρδινίτζα, που βρισκόταν κοντά στο Ταλάντιο, τόπος παραθαλάσσιος απέναντι από την Εύβοια. Έζησε όταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήταν ο Ιερεμίας, περί το 1519 μ.Χ. Τον πατέρα του έλεγαν Χριστόδουλο και ήταν ιερέας, τη δε μητέρα του Θεοδώρα. Ο όσιος Δαβίδ είχε άλλον έναν αδελφό και δύο αδελφές. Από μικρός ο Όσιος έδειξε εξαίσια μορφή και έμαθε άριστα τα Ιερά γράμματα. Σε ηλικία 15 ετών υποτάχθηκε σ' έναν άγιο γέροντα, τον Ακάκιο, που τον εκπαίδευσε στις αρετές της μοναχικής πολιτείας και από τότε ο όσιος Δαβίδ κάνει μια φοβερή, σύμφωνα με τον βιογράφο του, πνευματική πορεία, διδάσκοντας την έμπρακτη αρετή και κάνοντας διάφορα θαύματα. Προείδε τον θάνατο του και απεβίωσε ειρηνικά και με μεγάλη αγιότητα την 1η Νοεμβρίου.

Βιογραφία του συνέγραψε ο μαθητής του Χριστόφορος μοναχός και Ακολουθία του ο επίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος από την Αθήνα. Μονή του Όσιου Δαβίδ υπάρχει στην Εύβοια.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Μέγαν εύρατο, Εύβοια κλέος, τον πανένδοξον, Δαβίδ τον θείον, ως ιεράς αρετής καταγώγιον, και του Χρίστου οπαδόν αληθέστατον, και των Όσίων απάντων εφάμιλλον. Διό Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

Αγία Ελένη η Παρθενομάρτυς από τη Σινώπη


Ημερομηνία εορτής 01-11-2015
Βιογραφία
Η Αγία Ελένη μαρτύρησε τον 18ο αιώνα μ.Χ. Καταγόταν από την ωραία πόλη του Πόντου Σινώπη και ήταν κόρη της ευσεβούς οικογενείας Μπεκιάρη. Ήταν 15 ετών ωραιότατη στο σώμα, η δε αγνότητα της έδινε ιδιαίτερη χάρη στο πρόσωπο της. Διακρινόταν για την υπακοή στους γονείς της και τον θερμό έρωτα της ψυχής της προς τον νυμφίο Χριστό. Στην ανατροφή της επέδρασε ιδιαίτερα ο θείος της, αδελφός του πατέρα της, ο οποίος δίδασκε τότε σε Ελληνικό κρυφό Σχολεόο της Σινώπης.

Μια μέρα λοιπόν, η μητέρα της την έστειλε ν' αγοράσει νήματα για το κέντημα, από το κατάστημα του Κρύωνα. Στο δρόμο υπήρχε το σπίτι του Ουκούζογλου πασά, διοικητού της Σινώπης. Την ώρα που περνούσε η Ελένη, ο πασάς την είδε απ' το παράθυρο. Η ωραιότητα της τράβηξε την ακόλαστη ψυχή του και σκέφθηκε να τη μολύνει. Διέταξε τότε και την έφεραν μπροστά του. Αφού έμαθε ποια ήταν, προσπάθησε πολλές φορές να τη βιάσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Διότι ένα αόρατο τείχος προστάτευε την Ελένη, που συνεχώς προσευχόταν.

Ο πασάς, αντί να δει το θαύμα, σκλήρυνε περισσότερο η ψυχή του και επειδή δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τον σκοπό του, τη βασάνισε σκληρά και τελικά την αποκεφάλισε. Το Ιερό της λείψανο το έβαλαν σε ένα σάκο και το έριξαν στη θάλασσα,. Αντί όμως να βυθιστεί, το λείψανο της Αγίας επέλπλεε και ένα ουράνιο φως το φώτιζε. Το σεπτό Λείψανο συνέχισε να επιπλέει, ώσπου έφτασε στην τοποθεσία Γάει, όπου λόγω του μεγάλου βάθους της θάλασσας τα νερά είναι μαύρα. Εκεί πλέον βυθίστηκε.

Μετά από αρκετές ημέρες, ένα ελληνικό πλοίο αγκυροβόλησε στην τοποθεσία Γάει. Ένα βράδυ, ο φύλακας του πλοίου παρατήρησε ότι από το πυθμένα της θάλασσας έβγαινε ένα φως και νόμισε ότι εκεί θα υπήρχε ένα μεγάλος θυσαυρός από χρυσό. Αμέσως ειδοποίησε τον καπετάνιο και δύτες ανείλκυσαν το σάκκο που όμως αντί χρυσού υπήρχε το τίμιο λείψανο της Αγίας. Ο καπετάνιος του πλοίου μετέφερε κρυφά την τιμία Κάρα της Αγίας στον ιερό Ναό της Παναγίας στην Σινώπη, το δε σεπτό σκήνωμα της το έβαλε σε ένα άλλο πλοίο, το οποίο έφευγε με Έλληνες για την Ρωσία. Στο σημείο της θάλασσας που βυθίστηκε το Ιερό Λείψανο, άρχισε να βγαίνει γλυκό νερό και από τότε η περιοχή αυτή ονομάστηκε «Αγιάσματα».

Διά της τιμίας Κάρας της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης γίνονταν πολλά θαύματα στην Σινώπη. Ιδιαίτερα, όσοι υπέφεραν από πονοκεφάλους, καλούσαν τον Ιερέα, ο οποίος έφερνε την αγία Κάρα, έψαλλε την Παράκληση, έκαμνε Αγιασμό και θεραπεύονταν ο πόνος.

Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών πριν από το 1924 μ.Χ., ο τότε πρόεδρος της Σινώπης Χρήστος Καφαρόπουλος, έφερε την Κάρα της Αγίας Ελένης στον Ιερό Ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου φυλάσσεται σήμερα ευωδιάζουσα και θαυματουργούσα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῆς ἁγνείας τὸ ἄνθος τὸ εὐωδέστατον, καὶ Σινώπης τὸ κλέος καὶ θεῖον βλάστημα, Παρθενομάρτυς τοῦ Χριστοῦ ῾Ελένη πάνσεμνε, ἡ ἀθλήσασα στερρῶς, καὶ καθελοῦσα τὸν ἐχθρόν, τῆς πίστεως τῇ δυνάμει, διὰ παντὸς ἐκδυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον
Ως παρθένος ἄμωμος ἐν τῇ δυνάμει, τοῦ Χριστοῦ κατέβαλες, τὸν πολυμήχανον ἐχθρόν, καὶ μαρτυρίῳ κεκόσμησαι, Παρθενομάρτυς ῾Ελένη πανεύφημε.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις τῆς Σινώπης ἄνθος τερπνόν, καὶ τῆς παρθενίας, τὸ ἀλάβαστρον τὸ σεπτόν· χαίροις τῶν Μαρτύρων, ἰσότιμος ῾Ελένη, οἷα Παρθενομάρτυς, Χριστοῦ ἀήττητος.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Αμέτρητα θαύματα αγίων Ευμενίου και Παρθενίου στον καρκίνο(BINTEO)


Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα


Ημερομηνία εορτής 31-10-2015

Βιογραφία
Οι Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος άνηκαν στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου και όλοι τους υπήρξαν «Χριστοῦ εὐωδία τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις» (Β' προς Κορινθίους, Β' 15). Δηλαδή ευωδιά Χριστού, ευχάριστη στο Θεό, και ευωδία μεταξύ των σωζόμενων πυύ άκουγαν απ' αυτούς το σωτήριο μήνυμα του Ευαγγελίου.

Ο Άγιος Στάχυς έγινε πρώτος επίσκοπος Βυζαντίου, και αφού διάνυσε 16 χρόνια στο αποστολικό κήρυγμα, ειρηνικά αναπαύθηκε εν Κυρίω.

Ο Άγιος Απελλής έγινε επίσκοπος Ηράκλειας και πολλούς έφερε στη χριστιανική πίστη.

Ο Άγιος Αμπλίας έγινε επίσκοπος Οδυσσουπόλεως και ο Ουρβανός, επίσκοπος Μακεδονίας. Επειδή και οι δύο γκρέμιζαν τα είδωλα, θανατώθηκαν μαρτυρικά.

Ο Άγιος Νάρκισσος χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών. Η αλήθεια, όμως, του Ευαγγελίου, την οποία δίδασκε με ζήλο, εξήγειρε τους ειδωλολάτρες, με αποτέλεσμα να τον βασανίσουν και να παραδώσει την ψυχή του μαρτυρικά.

Ο Άγιος Αριστόβουλος, και αυτός υπήρξε επίσκοπος και πέθανε ειρηνικά, κηρύττοντας μέχρι τέλους της ζωής του το Χριστό. (Για τον Άγιο Αριστόβουλο βλέπε σχετικά και την 15η Μαρτίου).

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. 
Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὴν κιθάραν τοῦ Πνεύματος τὴν ἑξάχορδον, τὴν μελῳδήσασαν κόσμῳ τὰς ὑπὲρ νοῦν δωρεάς, ὡς ἐκφάντορας Χριστοῦ ἀνευφημήσωμεν, Στάχυν Ἀμπλίαν Ἀπελλῆν σὺν Ναρκίσσῳ Οὐρβανόν, καὶ Ἀριστόβουλον ἅμα· ὡς γὰρ Ἀπόστολοι θεῖοι, χάριν αἰτοῦνται ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.
Ὡς ἱερὰ κειμήλια, τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης αὐγάσματα, χρεωστικῶς ὑμνήσωμεν, τοὺς σοφοὺς Ἀποστόλους, Ἀπελλῆν Οὐρβανόν τε καὶ Ἀριστόβουλον, Ἀμπλίαν Νάρκισσον καὶ Στάχυν, οὓς ἡ χάρις συνήγαγε τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Ἕτερον Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τοῖς τῶv αἱμάτων σου.
Εἰς τὰ τοῦ κόσμου δραμόντες πληρώματα, θεογνωσίας τὸν λόγον ἐσπείρατε, καὶ στάχυν πολύχουν δρεψάμενοι, Βασιλεῖ τῶν ἁπάντων προσήξατε, Ἀπόστολοι Χριστοῦ παναοίδιμοι.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Εἰς ἅπασαν τὴν γῆν, ὁ σοφὸς ὑμῶν φθόγγος, ἐξῆλθεν ἀληθῶς, τοῦ Κυρίου αὐτόπται, Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, Οὐρβανὲ σὺν Ἀμπλίᾳ τε, Ἀριστόβουλε, καὶ Ἀπελλῆ σὺν Ναρκίσσῳ, μετὰ Στάχυος, ὑπὲρ ὑμῶν τὸν Σωτῆρα, ἀπαύστως πρεσβεύσατε.

Ὁ Οἶκος
Τῶν Ἀποστόλων τὴν μνήμην πάντες, ὡς σωτηρίας ἡμέραν εὐφημήσωμεν νῦν, καὶ εὐσεβῶς μακαρίσωμεν. Αὕτη γὰρ πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ ὥς περ ἥλιος λάμπει, φωτὸς ἀκτῖσι πᾶσαν ἀχλὺν ἐκδιώκουσα, καὶ καταλάμπουσα τοὺς πόθῳ ταύτην ἐκτελοῦντας, καὶ πίστει γεραίροντας· διὸ προθύμως συνδράμωμεν, ἀνυμνοῦντες αὐτοὺς καὶ κραυγάζοντες· Ἐκ τῶν κινδύνων ῥύσασθε ἡμᾶς, Ἀπόστολοι Κυρίου παναοίδιμοι.

Μεγαλυνάριον
Δῆμος Ἀποστόλων θεοφεγγής, Νάρκισσος Ἀμπλίας, Ἀριστόβουλος Οὐρβανός, Ἀπελλῆς καὶ Στάχυς, ἀνέτειλαν ὡς ἄστρα· δεῦτε οὖν καὶ θαλφθῶμεν, τούτων τῇ χάριτι.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ  ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΤΗΝΟ
Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δωροθέου Β’, εορτάσθηκε η Φωτοφόρος Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελιστρίας στην ιερά νήσο Τήνο.
Την παραμονή εψάλλη ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετα Λιτής και Αρτοκλασίας και την κυριώνυμο ημέρα ο Όρθρος της Εορτής και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο τέλος της οποίας τελέσθηκε η Δοξολογία για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Συμμετείχαν οι Κληρικοί της Ιεράς Νήσου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως με τους Διευθυντές, τους Δασκάλους και τους Καθηγητές τους, ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι της πόλεως Τήνου, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας, ο  Έπαρχος Τήνου, ο Πρόεδρος και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Λιμενάρχης Τήνου, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τήνου και πλήθος γονέων και ευσεβών προσκυνητών.
Προ του πέρατος της ιεράς ακολουθίας εκφώνησε τον Πανηγυρικό της ημέρας o Δικηγόρος κ. Νικόλαος Σπηλιόπουλος.
Τους ύμνους απέδωσαν οι χοροί των Ιεροψαλτών του ΠΙΙΕΤ υπό τον Πρωτοψάλτη κ. Στυλ. Κοντακιώτη.
Στη συνέχεια ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση στο μαυσωλείο της «ΕΛΛΗΣ» και κατέθεσαν στεφάνια ο Δήμαρχος Tήνου, ο Έπαρχος Τήνου και ο Λιμενάρχης Τήνου.
Ακολούθως, εψάλη επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων στην παραλία της πόλεως Τήνου, κατετέθησαν στεφάνια από τις τοπικές αρχές εις μνήμην των ηρώων και πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των μαθητών και μαθητριών στην παραλιακή οδό της πόλεως Τήνου παιανιζούσης της Φιλαρμονικής του ΠΙΙΕΤ.


Η εορτή της Αγίας Σκέπης και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάσθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου η εορτή της Αγίας Σκέπης και η εθνική επέτειος του έπους του 1940. 
 

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στην οποία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης, ο Αιδεσιμ. Εφημέριος του Ναού Πρωτ. Μιχαήλ Τζώρτζης και ο Αρχιδιάκονος Αμβρόσιος Σκαρβέλης. Ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγενίου και με τη συμμετοχή των Εφημερίων της πόλεως. Παρέστησαν ο Δήμαρχος κ. Θ. Καλαντζάκης και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κ. Νικ. Δασκαλάκης, ο Ταξίαρχος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου κ. Εμμ. Πετάσης και οι Διοικητές των τριών Τμημάτων της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης, οι Διοικητές του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας κ. Ιω. Παπαδάκης, ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας Πυραγός κ. Δημ. Καλιοντζής, ο εκπρόσωπος του 3ου Κ.Ε.Π. Ζήρου,  οι Διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Δημοσίων Υπηρεσιών.
 

Ακολούθως σχηματίσθηκε πομπή προς το Ηρώο της πόλεως, όπου προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ευγενίου τελέσθηκε η επιμνημόσυνη δέηση «υπέρ των αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν τοις ιεροίς του Έθνους ημών αγώσι». Ακολούθησε ομιλία από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Θεοδ. Καλαντζάκη για το  μήνυμα του έπους του ηρωϊκού «ΟΧΙ» των Ελλήνων την 28η Οκτωβρίου 1940. Στη συνέχεια έγινε η κατάθεση των στεφάνων από του επροσώπους των Αρχών, των σωμάτων ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων,  του Περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού και άλλους εκπροσώπους τοπικών φορέων,  σωματείων και Αντιστασιακών Οργανώσεων. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ιεράπετρας.

Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση, όπου συμμετείχαν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, οι προσκοπικές ομάδες, Μοτοσυκλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι Εθελοντές Σαμαρείτες και οι Νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθλητικοί Σύλλογοι, οι Σχολές κρητικών χορών, ο Σύλλογος Μικρασιατών Ιεράπετρας, ιππιείς του Ιππικού Συλλόγου της πόλης και τέλος η Φιλαρμονική του Δήμου Ιεράπετρας.
Πηγή http://imis.gr

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Mε τη συμμετοχή πανελληνιονικών και υψηλές επιδόσεις διεξήχθησαν τα ΙΣΤ΄ ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ στην Ιεράπετρα

 
Με τη συμμετοχή για πρώτη φορά πανελληνιονικών αθλητών και αθλητριών, οι οποίοι στις κατηγορίες δρόμων που συμμετείχαν πέτυχαν ρεκόρ αγώνων με τις υψηλές επιδόσεις τους, διεξήχθησαν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι αγώνες στίβου «ΙΣΤ´ ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ» στο παραλιακό Γυμναστήριο της Ιεράπετρας, προς τιμή του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, προστάτη των Αθλητών. Τους αγώνες διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και τον Γυμναστικό Σύλλογο «Λιβυκός» και συμμετείχαν περίπου 250 αθλητές και αθλήτριες του κλασσικού αθλητισμού από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και την Κύπρο.
 
 
 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιος, μετά την τέλεση του Αγιασμού, όπου συμμετείχε σύσσωμος ο Ιερός Κλήρος της ευρύτερης περιοχής, κήρυξε την έναρξη των αγώνων, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Η παγκρήτια αυτή αθλητική συνάντηση είναι μια αληθινή γιορτή για τους αθλητές όλων των ηλικιών και κυρίως για τους μαθητές και τις μαθήτριες που γεμάτοι ζωντάνια και αισιοδοξία συναγωνίζονται στο όμορφο αυτό παραλιακό γυμναστήριο, δίδοντας το μήνυμα της αγωνιστικότητας, της ευγενούς άμιλλας και του συνεχούς αγώνα στα δύσκολα χρόνια που διέρχεται η πατρίδα μας. Η άσκηση είναι συνυφασμένη με τη ζωή και αποτελεί βασικό γνώρισμα του εύρωστου ψυχικά και σωματικά ανθρώπου. Όσοι μάθουν να ασκούνται σωματικά και πνευματικά δεν σταματούν σ᾿ όλη τη ζωή τους να αγωνίζονται. Δεν είναι τυχαίο ότι η «άσκηση» και ο «ασκητισμός» έχουν την ίδια ετυμολογική ρίζα. Ασκητές της Ερήμου, Μοναχοί και Εγκρατευτές των Ησυχαστηρίων, αλλά και οι άγιοι Μάρτυρες της Πίστεως, που έχυσαν και το αίμα τους για το Ευαγγέλιο του Χριστού, χαρακτηρίζονται «αθλοφόροι», για τους άθλους, τα αθλήματα και τους πολλούς αγώνες τους για να γίνουν μέλη Χριστού, να χριστοποιηθούν. Οι αθλητές και γενικά οι αγωνιστές της ζωής αγνοούν τις σειρήνες των καιρών και μέσα από πολλαπλές θυσίες και ταλαιπωρίες, με αυτοπειθαρχία, εντατική προσπάθεια, σκληρή γυμνασία σώματος και ψυχής, πίστη και αφοσίωση στον στόχο τους «ταπεινώνουν» και εξουθενώνουν τον κακό εαυτό τους. Συγχαίρομε τους γονείς και τους Γυμναστές-προπονητές που μεταδίδουν στα παιδιά και στους νέους το αγωνιστικό φρόνημα και το μάθημα της συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας για την κατάκτηση ενός όλο και υψηλότερου στόχου και τελικά για μια τίμια καταξίωση στη ζωή τους. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους συμμετέχοντες σε όλα τα αγωνίσματα των «Νεστορείων», και ειδικά στα παιδιά με ειδικά προσόντα (ΑΜΕΑ), που πρώτη φορά λαμβάνουν μέρος φέτος στους αγώνες, γιατί μας δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα ζωντανή πίστη, θέληση, αποφασιστικότητα, σταθερότητα του χαρακτήρα, αγωνιστικό φρόνημα, υπομονή και επιμονή, στοιχεία απαραίτητα για να λάβουμε «τον στέφανον της ζωής» (Απ. 2, 10) από τον αγωνοθέτη Ιησού Χριστό».
 

Ακολούθησαν οι θερμοί χαιρετισμοί του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη, της Αντιπεριφερειάρχου Λασιθίου κ. Πελαγίας Πετράκη, του Προέδρου του Γυμναστικού Συλλόγου «ΛΙΒΥΚΟΣ» κ. Αθανασίου Κατσαγκόλη, του Αστυνομικού Διευθυντή Λασιθίου Ταξίαρχου κ. Κων/νου Περάκη και ο κ. Μάρκος Καλούδης, Τεχνικός Σύμβουλος ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της καθιέρωσης των αγώνων για την αθλούμενη νεολαία από την Τοπική Εκκλησία, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους του στίβου, για να τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, προστάτου των αθλητών, αλλά και για να διαδοθεί ακόμη περισσότερο το αθλητικό πνεύμα και το αγωνιστικό φρόνημα στους νέους.
 

Στη συνέχεια ο Σεβ. κ. Ευγένιος απένειμε εκ μέρους του Γ.Σ. Ιεράπετρας «Λιβυκός» τιμητική πλακέτα στην κ. Φωτεινή (Φιφίκα) Παπαδάκη, Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου και Μέλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, για την 35ετή προσφορά της ως διοικητικού παράγοντα στον κλασσικό αθλητισμό.
 
 

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θ. Καλαντζάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη, οι Αντιδήμαρχοι κ. Εμμ. Φραγκούλης και κ. Αργ. Πανταζής, ο Διοικητής του 3ου Κ.Ε.Π. Σητείας Σμήναρχος κ. Νικόλαος Μιχαλάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου Ταξίαρχος κ. Κων/νος Περάκης, Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ιεράπετρας κ. Σπυρίδων  Χασιώτης, ο Λιμενάρχης Ιεράπετρας κ. Ιω. Παπαδάκης, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης και του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Κρήτης, Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων, Διευθυντές Σχολείων, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι του αθλητισμού, πολλοί γονείς, καθώς και οι ομάδες εθελοντών, που και φέτος συνέδραμαν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
 
 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις 21 κατηγορίες αγωνισμάτων των ΙΣΤ´ ΝΕΣΤΟΡΕΙΩΝ έχουν ως εξής:
ΝΕΣΤΟΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 8.500 μ.
  1.  Μιχαηλάς Θεοφάνης (Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 23:41:56
  2. Παπούλιας Αναστάσιος (Α.Ε.Κ.) 24:21:84
  3. Χατζάκης-Καζάνης Χρήστος (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 25:11:16
ΝΕΣΤΟΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 8.500 μ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
1. Κορνάρος Γεώργιος (Γ. Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 26:21:44
2. Φιλιππάκης Μανώλης (Ανεξάρτητος) 26:51:47
3.Μπιτζές Δημήτριος (ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡ. ΚΡΗΤΗΣ) 31:02:78
ΝΕΣΤΟΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 8.500 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  1. Καρακατσάνη Αναστασία (Γ.Α.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 24:31:75
  2. Μανιαδάκη Μαρίνα (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 26:31:00
  3. Παρδάλου Μαρία (Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ) 26:57:34
ΝΕΣΤΟΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 8.500 μ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Εκίμ Μαρία (Ανεξάρτητη) 43:18:53
  1. Πλουμή Αργυρώ (ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡ. ΚΡΗΤΗΣ) 48:00:10
 
 
 
 

ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α´
1. Αϊβαλικλής Μάνος (Γ. Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 5,16 μ.
2. Γιαννακάκης Παντελής (Γ. Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ)  4,91 μ.
3. Καρκανιάς Εμμανουήλ (Γ. Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 4,62 μ.

ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α´
1. Χαραλαμπάκη Ραφαέλα (Γ.Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 4,55 μ.
2. Κουναλάκη Ελευθερία (Γ.Α.Σ. ΜΑΛΛΙΩΝ 4,45 μ.
3. Παπαδάκη Όλγα (Γ.Α.Σ. ΜΑΛΛΙΩΝ) 4,39 μ.
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β´
1. Σουλιώτης Δημήτριος (Γ.Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 4,54 μ.
2. Καραβάτσκι Ιωακείμ (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 4,53 μ.
3. Τομαδάκης Ιάσωνας (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 4,45 μ.

ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β´

1. Ρουσάκη Μαριάμ (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 4,43 μ.
2. Κορνελάκη Ειρήνη (ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΣ) 4,20 μ.
3. Κεσίσογλου Εύα (Γ.Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 4,17 μ.
50 μ. ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ  
 
  1. Τομαδάκης Αχιλλέας (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 7:19
  2. Πλατανάκης Αλέξανδρος (Γ.Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 8:00
  3. Τουρλούκης Βασίλης (Γ. Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 8:19
 
 

50 μ. ΜΙΝΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Καρτεράκη Εμμανουέλα (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 7:49
2. Χναράκη Ιωάννα (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 7:69
3. Καντηφεδάκη Μαρία (Γ.Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 7:78
60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β´
1. Κουτσαντωνάκης Γεώργιος (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 7:87
2. Πετσαγκουράκης Εμμανουήλ (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 7:97
3. Αγγελάκης Ιωάννης (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 8:97
60 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β´
1. Τσάκωνα Ναταλία (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 8:82
2. Πιτροπάκη Σοφία (Γ.Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 8:85
3. Κοκόζοβα Ροσαλίνα (Γ.Α.Σ. ΜΑΛΛΙΩΝ) 8:87
80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α´
1. Κουκουρογιαννάκης Παντελής (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 9:48
2. Λάκο Παναγιώτης (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 9:81
3. Ντεμίρη Θωμάς (Ανεξάρτητος) 9:95
 
 

80 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α´
1. Χαραλαμπάκη Γεωργία (Γ. Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 11:48
2. Μαρκοπούλου Ανθή (Γ. Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 11:52
3. Μίσοβιτς Σαμάνθα (Γ. Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 11:69

500 μ. ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 
1. Παπαδάκης Φίλιππος (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 1:38:31
2. Ζογλοπίτης Γιώργος (Γ.Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 1:40:69
3. Παπαδάκης Μάριος (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 1:42:85
500 μ. ΜΙΝΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Πλακογιαννάκη Εμμανουέλα (Γ. Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 1:39:02
2. Κουνελάκη Άννα (Γ. Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 1:39:01
3. Πατεράκη Κωνσταντίνα (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 1:43:47
 

1.000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α´
1. Ξενιδάκης Χάρης (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 2:48:78
2. Γαβριηλάκης Χάρης  (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ)  3:09:70
3. Χατζάκης Βασίλης (Ανεξάρτητος) 3:14:00
1.000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α´
1. Ρούγγιο Μαρία (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 3:57:42

1.000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β´
1. Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος (Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 3:29:00
2. Σφενδουράκης Γεώργιος (Γ.Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 3:33:00
3. Γκέργκης Νικόλαος (Γ.Σ. Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 3:52:03
1.000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β´
1. Ραφαηλάκη Νικολέτα  (Α.Ο.ΛΑΣΙΘΙΟΥ)  3:30:76
2. Βανλιντούτ Πανδώρα  (Α.Ο.ΛΑΣΙΘΙΟΥ)  3:45:90
3. Μπλαβογιλάκη Εμμανουέλα (Γ.Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 3:50:40
 
 
 
 
 


250 μ. Α.Μ.Ε.Α. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1Γερομαρκάκη Ζαχαρούλα (ΑΜΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ») 1:21:20
2. Περισυνάκη Αμαλία (ΑΜΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ») 1:28:06
3. Αχλαδιανάκη Μαρία (ΑΜΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ») 1:35:24
250 μ. Α.Μ.Ε.Α. ΑΓΟΡΙΩΝ
1. Ζωάκης Γιώργος (ΑΜΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ») 0:53:53
2. Λουτσέτης Σταύρος (ΑΜΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ») 0:54:18
3. Τσομπανάκης Κων/νος (ΑΜΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ») 1:08:62

Πηγή http://imis.gr